Szukaj

Gazetka "ŻABIANKA"

Trójmiasto

Trojmiasto.pl - najświeższe wiadomości z Trójmiasta
 • Steinbors: Górka to moje ulubione miejsce
  Ligowiec Lipca w Trójmieście Pavels Steinbors odpowiedział na wybrane pytania, które czytelnicy naszego portalu nadesłali do niego w ostatnich tygodniach. Mówi m.in. o swoim refleksie, grze w reprezentacji Łotwy, ulubionych miejscach na Łotwie czy w Gdyni. Przypomnijmy, że bramkarz Arki Gdynia to także Ligowiec Roku 2017 w Trójmieście. W styczniu będzie bronił tego tytułu.
 • Łańcuch życia w poszukiwaniu 6-latka
  Kilkadziesiąt osób szukało na plaży w Sopocie zaginionego chłopca. Malec odnalazł się cały i zdrowy.
 • A gdyby tak zerwać z kulturalną etykietą?
  Jeśli ktoś uczestniczy w wydarzeniach kultury wysokiej od dziecka, to zasady teatralnego czy filharmonicznego savoir-vivre'u ma we krwi i przez myśl mu nie przejdzie, żeby się wyłamać. Nawet wtedy, kiedy uczestniczenie w jakimś koncercie czy spektaklu piekielnie go męczy. A przecież sztuka nie ma nas skazywać na męczarnie, tylko skłaniać ku refleksji i dawać rozrywkę. Może zatem ta cała etykieta to przeżytek i warto ją sobie już odpuścić?

Formularz dostępny po kliknięciu w poniższy plakat. 

plakat balkony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka” w Gdańsku, ul. Gospody 10,tel.(0 58) 557-96- 22
ogłasza, że w swoich zasobach posiada wolne lokale użytkowe:

 • Gdyńska 6 (pow.66 m²),
 • ul. Gdyńskiej 4 (pow. 93,60 m2)
 • ul. Pomorskiej 18 D(pow.10 m2)

Zainteresowanych informujemy, że oferty na wynajem lokalu należy składać
w sekretariacie Spółdzielni (pok.12). Oferta powinna zawierać
propozycję stawki czynszu najmu netto za m² oraz rodzaj działalności.
Zastrzegamy sobie prawo do negocjacji z oferentami stawki i warunków umowy najmu.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej S.M. Żabianka w Gdańsku

za okres od lipca 2015r. do czerwca 2016r.

Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami Statutu S.M. Żabianka w Gdańsku ukonstytuowała się w lipcu 2015r. i składała się z 17 osób.

Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Stefańczyk

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Eugeniusz Szmidt

Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Gronowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Antoni Cicharski

Członkowie:

Jerzy Żurow
– Zdzisława Marx

Lechosław Koniak

Komisja Eksploatacji

Przewodniczący – Witold Lipski

Członkowie:

Tadeusz Krypczyk

Ryszard Łukaszewski

Jerzy Wawrzyniuk

Komisja Mieszkaniowa

Przewodniczący – Zbigniew Marszałek

Członkowie:

Wanda Kalenik

Elżbieta Niestryjewska

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

Przewodniczący – Jan Żebracki

Członkowie:

Łukasz Sadowski

Edmund Bugajski

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 10 protokołowanych plenarnych posiedzeń w trakcie których podjęła 25 uchwał w tym 3 uchwały dotyczące wykluczeń z powodu zaległości czynszowych oraz 5 uchwał dotyczących wykreśleń z listy członków wskutek innych przyczyn wskazanych przez Zarząd Spółdzielni.

Podjęto również 2 uchwały przywracające członkostwo w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych przez dłużników.

Protokoły, uchwały plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w dokumentacji Rady i udostępniane w siedzibie Rady na każde żądanie członka Spółdzielni oraz umieszczane na stronie internetowej www.zabianka.gda.pl.

Rada Nadzorcza, oprócz posiedzeń plenarnych, działała również poprzez Komisje problemowe, zajmując się bieżącymi sprawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Spółdzielni.

Komisja Mieszkaniowa

Przedmiotem szczególnej troski komisji oraz służb windykacyjnych Spółdzielni był problem zaległości czynszowych.

Nie wszyscy dłużnicy podchodzili do tego problemu odpowiedzialnie. Nie reagowali na zaproszenia Komisji Mieszkaniowej w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty zadłużenia . Zaległości w opłatach na koniec 2015 roku wynosiły ogółem 1 456 114 zł i w stosunku do roku 2014 wzrosły o 5,82% co w liczbach bezwzględnych wynosi 80 576 zł

Mając na uwadze wzrost rocznego wymiaru opłat o 6,6% w efekcie zadłużenie faktyczne wynosiło 5,3% i w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 0,04% co stanowi 77 353 zł.

Według okresu zaległości największą kwotę zadłużenia stanowią lokale mieszkalne z zadłużeniem powyżej 3 miesięcy, natomiast największą grupę zadłużenia stanowią lokale z zadłużeniem do 1 miesiąca.

Komisja Rewizyjna

Przeprowadziła szereg kontroli wewnętrznych, między innymi:

- kontrolę pozostałych przychodów finansowych działalności eksploatacyjnej za lata 2013-2014

- kontrolę kształtowania się zapasów magazynowych w latach 2013-2014

- ocenę prawidłowości i kontrolę rocznej inwentaryzacji kasy i środków płatniczych

- kontrolę w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i peryferyjnego, gospodarki tym sprzętem i jego wykorzystanie w latach 2014-2015

- kontrolę w zakresie posiadanych licencji i praw autorskich oraz wykorzystania ich w latach 2014-2015

W dotychczasowych działaniach Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych negatywnych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie S.M. Żabianka.

Komisja Eksploatacji

Przedstawiciele Komisji Eksploatacji brali udział między innymi:

 1. W otwarciu ofert, uzgodnieniach oraz negocjacjach cenowych na wykonanie remontów dźwigów osobowych oraz robót malarskich klatek schodowych dwóch budynków Pomorska 14 i Pomorska 21.

 2. W odbiorze wyremontowanych pokryć dachowych w 5-ciu budynkach:
  Subisława 23 R i S; Gospody 14; Gospody 6; Sztormowa 1; Subisława 29

 3. W odbiorach wyremontowanych jezdni, chodników, miejsc postojowych Szyprów 5 i 7; Sztormowa 7; Sztormowa 2; Sztormowa 1; Subisława 31 oraz zaplecze Guldena i Grosza.

 4. W odbiorach wyremontowanych kabin dźwigowych w czterech budynkach: Gdyńska 5; Pomorska 22; Gospody 8; Subisława 23 L

 5. Wymiana kabla oświetlenia parkowego Gdyńska 5 i Gospody 10.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

Członkowie Komisji pracowali nad poprawkami do Regulaminu Zarządu S.M. Żabianka.
Obecne poprawki zostały opracowane na podstawie kolejnej zmiany Prawa Spółdzielczego. Wcześniejsze zapisy w regulaminie odwoływały się do Zebrania Przedstawicieli Członków, a zgodnie z obecnymi wymogami powinno być Walne Zgromadzenie Członków.

Opracowano zmiany w załączniku do Regulaminu Zarządu S.M. Żabianka. Zmiany te dotyczyły - „Podziału czynności” które dostosowano do obecnie obowiązującego Prawa Spółdzielczego i Statutu S.M. Zabianka.

W związku z wewnętrznymi ustaleniami dotyczącymi zmian w pracy Rady Nadzorczej, członkowie Komisji KOS-u brali udział w pracach
Komisji Eksploatacji - przy odbiorach prac drogowych, budowlanych, remontowych i przetargach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwały zatwierdzające fundusz płac i plan rzeczowo-finansowy oraz fundusz remontowy na 2016r.

W planowanych kosztach na 2016 rok uwzględniono remont lokali użytkowych wolnostojących na kwotę 1 000 000 zł co spowodowało obniżenie dochodów z lokali użytkowych. Remonty lokali użytkowych planuje się zakończyć w okresie 3 lat.

Ze względu na stan techniczny dźwigów eksploatowanych przez ponad 40 lat podjęto decyzję o utworzeniu celowego funduszu remontowego. Remont sukcesywny dźwigów zabezpieczy nas przed kumulowaniem kosztów awarii, co pozwoli na eliminację zagrożeń i przedłuży niezawodną eksploatację i bezpieczeństwo.

Kompleksowy remont dźwigów w 2016 roku to 26 szt., a w 2017 roku 27 szt., 2018 roku 25 szt. i 2019 roku 28 szt. Łącznie 106 dźwigów.

Remont dźwigów przede wszystkim spowoduje przystosowanie ich do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych i normatywnych w świetle aktualnych przepisów krajowych i UE.

Dbając o zapewnienie dalszego stabilnego rozwoju, po przyjęciu przez Zarząd strategii dotyczącej prac remontowo - budowlanych w oparciu o analizę relacji remontów oraz cyklicznych przeglądów dotychczas zrealizowanych zadań należy stwierdzić iż realizacja prac przebiega bez przeszkód.

Biegły badając bilans za 2015 rok przedstawiając Radzie Nadzorczej jego ocenę stwierdził iż został on sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych przez dział księgowości spółdzielni. Opinia biegłego stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia wszystkie informacje, istotne dla oceny majątkowej i kondycji finansowej.

Dzięki dobrej współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni gospodarowanie zasobami Spółdzielni oraz jej funkcjonowanie przyniosło oczekiwane efekty w postaci dobrych wyników ekonomicznych.

Rada Nadzorcza, mimo występujących niekiedy różnic w ocenie omawianych problemów, kierując się za każdym razem interesem i dobrem członków Spółdzielni prezentowała to stanowisko, które było akceptowane przez większość członków Rady Nadzorczej.

Rada nadzorcza będzie wnioskowała do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzenie bilansu – sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 i udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Podsumowując roczny okres działalności, Rada Nadzorcza przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wnosząc o jego przyjęcie.

1. Jan Stefańczyk ………………………………..

2. Eugeniusz Szmidt ………………………………..

3. Wiesław Gronowski ………………………………..

4. Antoni Cicharski ………………………………..

5. Jerzy Żurow ………………………………..

6. Zdzisława Marx ………………………………..

7. Lechosław Koniak ………………………………..

8. Witold Lipski ………………………………..

9. Tadeusz Krypczyk ………………………………..

10. Ryszard Łukaszewski ………………………………..

11. Jerzy Wawrzyniuk ………………………………..

12. Zbigniew Marszałek ………………………………..

13. Wanda Kalenik ………………………………..

14. Elżbieta Niestryjewska ………………………………..

15. Jan Żebracki ………………………………..

16. Łukasz Sadowski ………………………………..

17. Edmund Bugajski ………………………………..

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information